Bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ chỉ huy nổ mìn và nổ mìn

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ chỉ huy nổ mìn và nổ mìn THÔNG BÁO MỞ LỚP HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ TAY NGHỀ CHỈ HUY NỔ MÌN, VÀ THỢ NỔ MÌN, THỢ VẬN CHUYỂN VÀ THỦ KHO MÌN – Căn cứ vào Thông tư số 02/2005 /TT- BCN của Bộ Công Thương ban hành ngày 29/03/2005 về hướng Xem thêm…

Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh an toàn lao động nhóm 4

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC NHÓM 4 CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 4 – NGƯỜI HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ, THỬ VIỆC) Theo nghị định số 44/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động   STT Nội dung huấn luyện Thời gian huấn luyện Xem thêm…

Nội dung chương trinh dan toàn lao động nghiêm ngặt

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG (N3) AN TOÀN NGHIÊM NGẶT CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 3 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC NGHIÊM NGẶT NGUY HIỂM) Theo nghị định số 44/ NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.   STT Nội Xem thêm…

Khóa học cán bộ chuyên trách về an toàn lao động của công ty

NỘI DUNG HỌC NHÓM 2: CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN LĐ CỦA CÔNG TY CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 2 – CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN LĐ CỦA CÔNG TY;  NGƯỜI LÀM QUẢN LÝ KIÊM PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ATVSLD) (Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016  quy định về Xem thêm…

Khóa học huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động

NỘI DUNG HỌC NHÓM 1: CẤP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ( Nhóm 1 – NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ) (Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động)   STT Nội dung huấn luyện Thời gian huấn luyện (giờ Xem thêm…