Chứng chỉ an toàn theo nghị định 44

Đào tạo, Huấn luyện an toàn lao động Ngày 05/9/2019 Bộ lao động thương binh và xã hội cấp Giấy chứng nhận (Số 85/2019/GCN) đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện hạng C cho Công ty CP giáo dục Phương Đông. Phương Đông là cơ sở được phép huấn luyện và cấp chứng nhận/chứng chỉ cho các 6 nhóm đối tượng Xem thêm…