Chứng chỉ an toàn theo nghị định 44

Đào tạo, Huấn luyện an toàn lao động Ngày 05/9/2019 Bộ lao động thương binh và xã hội cấp Giấy chứng nhận (Số 85/2019/GCN) đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện hạng C cho Công ty CP giáo dục Phương Đông. Phương Đông là cơ sở được phép huấn luyện và cấp chứng nhận/chứng chỉ cho các 6 nhóm đối tượng Xem thêm…

Đào tạo cấp chứng chỉ an toàn trên cao

THÔNG BÁO V/v: Mở lớp huấn luyện KỸ THUẬT AN TOÀN LEO CAO cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn lao động Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP.  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Xem thêm…