Đào tạo cấp chứng chỉ đánh giá dự án đầu tư

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG BÁO Mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư Công ty cổ phần giáo dục Phương Đông được Bộ Kế hoạch đầu tưcông nhận cơ sở đào tạo đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo quyết định số: 315/QĐ-BKHĐT ngày Xem thêm…