HSE – Công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường

1. Mục tiêu khóa học HSE Yellow Belt – Giúp học viên nhận thức giá trị và tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường, thấy được hiện trạng môi trường thực tại và phát họa viễn cảnh tương lai. Từ đó, đề ra hướng khắc phục và cải tiến trong quá trình xây dựng ISO 14001, ISO 50001. Xem thêm…