Huấn luyện sơ cấp cứu tại đơn vị SXKD

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN LỚP SƠ CẤP CỨU ĐƠN VỊ SXKD Nội dung 1 Quy định của Pháp luật 1.Quy định của Pháp luật về tổ chức sơ cấp cứu TNLĐ (theo LuậtAT, VSLĐ và TT/19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016) 2.Khái niệm việc sơ cấp cứu tại chỗ 3.Quy định trang bị phương tiện sãn sàng sơ cấp cứu (TT/19/2016/BYT) 4.Tổ chức Xem thêm…